Algemene Voorwaarden 

Verslavingszorg Achterhoek

Ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel met nummer 

81185472

1. Definities

 1. Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Verslavingszorg Achterhoek;
 2. Diensten: individuele begeleiding binnen de verslavingszorg waar Opdrachtgever aan deelneemt; 
 3. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Verslavingszorg Achterhoek een overeenkomst sluit of heeft gesloten. Onder opdrachtgever wordt ook verstaan de natuurlijk persoon die gebruik maakt van de Diensten van Verslavingszorg Achterhoek;
 4. Overeenkomst: een tussen Verslavingszorg Achterhoek en Opdrachtgever gesloten overeenkomst inzake het verrichten van Diensten;
 5. Verslavingszorg Achterhoek: de vennootschap onder firma, gevestigd te Doetinchem aan de Ebro 53, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met nummer 81185472.

2. Algemeen

 1. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle onderhandelingen, aanbiedingen en offertes van Verslavingszorg Achterhoek en maken daarmee deel uit van alle met Verslavingszorg Achterhoek gesloten Overeenkomsten inzake het verrichten van diensten in de ruimste zin van het woord. 
 2. Eventuele aanvullingen of wijzigingen van de Algemene voorwaarden hebben alleen werking indien deze schriftelijk door Verslavingszorg Achterhoek worden bevestigd. 
 3. Verslavingszorg Achterhoek zal bij de uitvoering van de Overeenkomst de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. Op Verslavingszorg Achterhoek rust bij de uitvoering van de Overeenkomst uitsluitend een inspanningsverplichting. Verslavingszorg Achterhoek garandeert geen resultaat bij de uitvoering van haar werkzaamheden, van welke aard dan ook.
 4. Indien Verslavingszorg Achterhoek meent dat de Opdrachtgever behandeld dient te worden, maar dat Verslavingszorg Achterhoek deze zorg niet of niet tijdig kan bieden, zal zij Opdrachtgever verwijzen naar een andere instelling of behandelaar.
 5. Indien een of meerdere bepalingen van deze Algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze Algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling. 

3. De Overeenkomst

 1. Alle offertes en aanbiedingen van Verslavingszorg Achterhoek zijn vrijblijvend.
 2. Een Overeenkomst komt pas tot stand zodra de acceptatie van de offerte/het aanbod door Opdrachtgever Verslavingszorg Achterhoek heeft bereikt. 
 3. Indien in de acceptatie van Opdrachtgever voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de offerte/aanbieding worden aangebracht, komt in afwijking van hetgeen in artikel 3 lid 2 is bepaald, de Overeenkomst pas tot stand nadat de daartoe bevoegde vertegenwoordiger(s) van Verslavingszorg Achterhoek aan de Opdrachtgever schriftelijk hebben bericht met deze afwijking/voorbehouden in te stemmen. 
 4. De opdrachtbevestiging van Verslavingszorg Achterhoek wordt geacht juist te zijn, tenzij door Verslavingszorg Achterhoek binnen vijf (5) werkdagen na de verzending daarvan schriftelijke bezwaren van Opdrachtgever daartegen zijn ontvangen.
 5. Verslavingszorg Achterhoek is niet gehouden aan een aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 6. Indien Opdrachtgever een reeds bevestigde opdracht annuleert, worden de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede tijd) in rekening gebracht bij Opdrachtgever. 

4. Prijzen en betaling

 1. De in een aanbod, offerte, prijs- of tarieflijst of op een website vermelde prijzen zijn exclusief BTW en reiskosten.
 2. Prijzen voor Diensten kunnen op grond van onvoorziene omstandigheden worden aangepast door Verslavingszorg Achterhoek.
 3. Verslavingszorg Achterhoek is gerechtigd om geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen.
 4. Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Opdrachtgever door Verslavingszorg Achterhoek haar ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. 
 5. Verslavingszorg Achterhoek verzendt slechts elektronische facturen. 
 6. De door de Opdrachtgever verstrekte betalingsgegevens dienen te allen tijde juist en volledig te zijn. Eventuele kosten die ontstaan voor Verslavingszorg Achterhoek als gevolg van het verstrekken van onjuiste en/of onvolledige betalingsgegevens door Opdrachtgever komen voor rekening van Opdrachtgever. 
 7. Wanneer geen andere betalingstermijn schriftelijk is overeengekomen, dient betaling door de Opdrachtgever te geschieden binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur te worden voldaan, tenzij partijen automatische incasso zijn overeengekomen.
 8. Indien Opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn heeft betaald, zal Verslavingszorg een schriftelijke aanmaning versturen waarin Opdrachtgever nog 14 dagen de tijd krijgt om alsnog te betalen. 
 9. Indien de Opdrachtgever nog steeds niet, niet volledig dan wel niet tijdig betaalt, dan is Opdrachtgever in verzuim. De Opdrachtgever is in dat geval tevens zonder nadere sommatie vanaf de vervaldatum tot de datum van algehele voldoening de wettelijke (handels)rente verschuldigd berekend over het openstaande factuurbedrag, en buitengerechtelijke incassokosten conform artikel 6:96 BW te berekenen op grond van de staffel van het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

5. Aansprakelijkheid

 1. Verslavingszorg Achterhoek is niet aansprakelijk voor enige schade en/of kosten door welke oorzaak dan ook ontstaan, tenzij die schade en/of kosten het gevolg zijn van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van Verslavingszorg Achterhoek en/of de met de leiding van haar bedrijf belaste personen. 
 2. Verslavingszorg Achterhoek is tevens niet aansprakelijk voor schade en/of kosten die worden veroorzaakt door derden van wie Verslavingszorg Achterhoek zich bij de uitvoering van de Overeenkomst bedient, evenmin indien de schade en/of kosten het gevolg zijn van opzet of grove nalatigheid van die derde.
 3. Indien Verslavingszorg Achterhoek toch aansprakelijk is, om welke reden en op welke grondslag dan ook, blijft de schadevergoedingsplicht van Verslavingszorg Achterhoek te allen tijde beperkt tot het bedrag dat haar (aansprakelijkheids)verzekeraar in het betreffende geval daadwerkelijk uitkeert. Indien de (aansprakelijkheids)verzekeraar om welke reden dan ook geen uitkering doet, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarvoor Verslavingszorg Achterhoek ten behoeve van Opdrachtgever Diensten heeft verricht. 
 4. Verslavingszorg Achterhoek is niet aansprakelijk voor het eventueel intreden van de dood van Opdrachtgever. Opdrachtgever is ermee bekend dat verslaving en de dood met elkaar verworven zijn, en dat niet elke persoon succesvol van zijn of haar verslaving afkomt. 
 5. Verslavingszorg Achterhoek kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor een terugval in drugs- of drankgebruik, dan wel een andere verslaving waarvoor Opdrachtgever Diensten afneemt bij Verslavingszorg Achterhoek. Verslavingszorg Achterhoek garandeert geen enkel resultaat, omdat een succesvol resultaat niet alleen afhankelijk is van de inspanningen van Verslavingszorg Achterhoek.
 6. Alle aanspraken jegens Verslavingszorg Achterhoek vervallen indien deze niet uiterlijk 12 maanden nadat het incident heeft plaatsgevonden waar de aanspraak betrekking op heeft schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Verslavingszorg Achterhoek.

6. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in deze Algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van Verslavingszorg Achterhoek onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst reeds te voorzien -, die nakoming van de Overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, (werk)staking, werkliedenuitsluiting, epidemie, pandemie, maatregelen van de overheid die uitvoering van de Overeenkomst bemoeilijken, brand en andere ernstige storingen die de uitvoering van Diensten belemmerde.
 2. Indien Verslavingszorg Achterhoek haar verplichtingen niet of niet behoorlijk kan nakomen als gevolg van overmacht worden die verplichtingen opgeschort totdat Verslavingszorg Achterhoek weer in staat is de overeenkomst op de overeengekomen wijze uit te voeren.
 3. In het geval dat Verslavingszorg Achterhoek bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is Verslavingszorg Achterhoek gerechtigd de reeds verrichte Diensten afzonderlijk te factureren. Alsdan is de Opdrachtgever verplicht om deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

7. Beëindiging

 1. Verslavingszorg Achterhoek heeft het recht de Overeenkomst zonder ingebrekestelling eenzijdig geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel op te zeggen, indien de Opdrachtgever in verzuim is. Verslavingszorg Achterhoek is niet aansprakelijk voor enige schade en/of kosten die de Opdrachtgever door de beëindiging van de Overeenkomst lijdt.
 2. De Opdrachtgever is (van rechtswege) in verzuim indien hij enigerlei verplichting uit de Overeenkomst en/of deze Algemene voorwaarden schendt, in staat van faillissement wordt verklaard, surseance aanvraagt of verkrijgt dan wel in geval van toepassing van de wettelijke schuldsanerings- regeling.

Indien sprake is van een consumentenovereenkomst gesloten via de website van Verslavingszorg Achterhoek geldt het in artikel 8 bepaalde: 

8. Bedenktijd/herroepingsrecht

  1. De opdrachtgever kan een dienstenovereenkomst gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de Overeenkomst.  
  2. Als de Opdrachtgever gebruik maakt van het herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping. Het modelformulier herroeping kan worden geraadpleegd via de volgende link. 

9. Intellectuele eigendomsrechten

 1. Het auteursrecht en alle eventuele overige rechten van intellectueel eigendom, alsmede soortgelijke rechten tot bescherming van informatie met betrekking tot verstrekte adviezen, digitale content, documentatie of materialen komen uitsluitend toe aan Verslavingszorg Achterhoek. Niets in de Overeenkomst en/of deze Algemene voorwaarden strekt tot gehele of gedeeltelijke overdracht van zodanige rechten, tenzij anders is overeengekomen. 

10. Privacy en gegevensverwerking

   1. Verslavingszorg Achterhoek gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken
   2. Verslavingszorg Achterhoek zal gegevens van Opdrachtgever opnemen in een geautomatiseerd systeem. 
   3. De Opdrachtgever is verplicht aan Verslavingszorg Achterhoek, op eerste verzoek, de voor de administratie benodigde informatie te verschaffen. Opdrachtgever staat ervoor in dat de inhoud van de gegevens juist en volledig is. 

11. Geheimhouding

  1. Verslavingszorg Achterhoek en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle informatie die is verkregen in het kader van een Overeenkomst.
  2. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Opdrachtgever aan Verslavingszorg Achterhoek bekend gemaakt is en/of op andere wijze door Verslavingszorg Achterhoek is verkregen. 
  3. In het bijzonder ziet de geheimhouding op de door Verslavingszorg Achterhoek opgestelde adviezen, rapportages, werkwijze en/of verslaglegging aangaande de opdracht van Opdrachtgever.  
  4. Indien Verslavingszorg Achterhoek op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken, is Verslavingszorg Achterhoek niet gehouden tot enige schadevergoeding. 

12. Klachtenregeling

  1. Verslavingszorg Achterhoek beschikt over een klachtenprocedure en behandelt klachten overeenkomstig deze klachtenprocedure. 
  2. Klachten over de uitvoering van een Overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de Opdrachtgever de gebreken heeft geconstateerd worden ingediend bij Verslavingszorg Achterhoek. Klachten kunnen worden ingediend via het klachtenformulier op www.verslavingszorgachterhoek.nl/klachtenprocedurehttp://ec.europa.eu/consumers/odr/.
  3. Verslavingszorg Achterhoek streeft ernaar binnen 30 dagen na ontvangst van de klacht hierop inhoudelijk te reageren. Als een klacht een voorzienbare langere verwerkingstijd vraagt, zal de klachtenbehandelaar binnen de termijn van 30 dagen reageren met een indicatie wanneer de klager een inhoudelijke reactie op de klacht kan verwachten. 

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen die tussen partijen mochten ontstaan worden exclusief beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Gelderland, locatie Zutphen. 

Deze Algemene voorwaarden kunnen worden geprint en/of opgeslagen als u klikt op deze link.