1. Introductie
VZA-GGZ hecht grote waarde aan een juiste omgang met persoonsgegevens en streeft ernaar de privacy van eenieder van wie persoonsgegevens in het kader van haar dienstverlening worden verwerkt te respecteren. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe de besloten vennootschap VZA-GGZ – als verwerkingsverantwoordelijke – omgaat met
persoonsgegevens die zij van haar cliënten verwerkt in de uitvoering van haar dienstverlening.

2. Wie is de verwerkingsverantwoordelijke?

De verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (‘AVG’) is de besloten vennootschap VZA-GGZ B.V. (KvK-nummer: 84242108), gevestigd aan Terborgseweg 20, 7005 BA te Doetinchem.

3. Wat zijn persoonsgegevens en wat wordt bedoeld met verwerken?
Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over jou zeggen als persoon of over je persoonlijkheid. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn: naam, adres, contactgegevens, BSN, geboortedatum, interesses maar ook het IP-adres van uw pc. Daarnaast kent de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) nog een categorie bijzondere persoonsgegevens. Dit zijn de gegevens die extra vertrouwelijk zijn zoals gegevens over uw seksuele geaardheid, ras en gezondheid. Volgens de AVG, artikel 4, wordt met verwerken bedoeld: “het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren (samenbrengen) of combineren, afschermen, wissen en vernietigen van gegevens”.

4. Persoonsgegevens die wij verwerken
In het kader van onze dienstverlening kunnen wij onder meer de navolgende persoonsgegevens verwerken:
– Voor- en achternaam;
– Adresgegevens;
– Geslacht;
– Geboortedatum;
– Telefoonnummer;
– E-mailadres;
– BSN-nummer;
– Polisnummer zorgverzekering;
– Diverse marketinggegevens;
– Gegevens betreffende uw gezondheid.

5. Verwerkingsdoeleinden
Wij kunnen bovengenoemde persoonsgegevens verwerken voor de navolgende doeleinden:
– Om contact met u te kunnen hebben en onderhouden.
– Om u informatie te verstrekken over de diensten die VZA-GGZ aanbiedt.
– Aangaan en uitvoering (behandel)overeenkomst: door VGZ-GGZ worden diensten
aangeboden. Voor een goede uitvoering van deze diensten is het noodzakelijk dat
bepaalde informatie wordt verkregen en bewaard.
– Onze administratie: in het kader van het voeren en bijhouden van onze administratie en het voldoen aan wettelijke administratieverplichtingen registreren wij bepaalde persoonsgegevens van onze cliënten, zoals namen, zorgverzekeringsgegevens en factuurinformatie.

6. Grondslagen
Wij verwerken persoonsgegevens voor de bovengenoemde doeleinden op basis van de volgende verwerkingsgrondslagen:

– Ter uitvoering van of in de aanloop tot het sluiten van een (behandel)overeenkomst. Wij verwerken persoonsgegevens van onze cliënten indien en voor zover dat nodig is voor het uitvoeren van de overeenkomst dan wel voor zover dat noodzakelijk is in de aanloop tot het sluiten van een overeenkomst.
– Gerechtvaardigd belang. Sommige persoonsgegevens verwerken wij op basis van onze gerechtvaardigde belangen. Ons belang is in dat geval het zo goed mogelijk kunnen verlenen van onze diensten.
– Toestemming: wij verwerken persoonsgegevens op grond van toestemming van de betrokkenen, bijvoorbeeld in het kader van marketingdoeleinden of reclamemateriaal voor op de website van VZA-GGZ.

7. Verstrekking aan derden
Cliëntgegevens zullen enkel na afgegeven machtiging door de cliënt worden verstrekt aan derden. Het betreft dan derden waarvan de cliënt schriftelijk toestemming heeft gegeven om met de cliënt afgestemde gegevens aan te verstrekken. Dit kunnen bijvoorbeeld zorginstanties, artsen, andere zorgverleners, advocaten of juridische dienstverleners zijn. In het dossier van de cliënt zal worden bijgehouden welke gegevens op verzoek van de cliënt met derden zijn gedeeld. Soms is er een wettelijk recht of zelfs een wettelijke plicht om je gegevens aan derden te verstrekken zonder voorafgaande toestemming. Dit kunnen andere zorgverleners betreffen die direct bij je behandeling betrokken zijn of de zorgverzekeraar (ter beoordeling van de factuur of in geval van materiële controle).

8. Beveiliging
Wij zorgen ervoor dat passende technische en organisatorische maatregelen worden genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatig gebruik. Ons mailverkeer vindt plaats via een beveiligde verbinding. Uw gegevens worden verwerkt in een gecertificeerd Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) en de verwerking van documenten gebeurt enkel op een beveiligde server. Onze computers zijn uitgerust met de benodigde beveiligingssystemen. Op regelmatige basis vinden risicoanalyses plaats, wordt de apparatuur en software gecontroleerd en zullen medewerkers (nogmaals) geïnstrueerd worden. Als u desondanks vermoedt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

9. Bewaartermijn persoonsgegevens
Wij bewaren uw persoonsgegevens in beginsel niet langer dan noodzakelijk is voor het realiseren en een goede uitvoering van het doel waarvoor deze zijn verzameld. Dit betekent dat wij uw persoonsgegevens in beginsel bewaren totdat onze dienstverlening ten behoeve van u als cliënt eindigt. Soms gelden echter wettelijk langere bewaartermijnen of mogen wij
uw persoonsgegevens op basis van een geldende wettelijke grondslag ten behoeve van een nieuw gerechtvaardigd doel verwerken. Voor de bewaring van uw medisch dossier zullen wij ons houden aan de termijn en uitgangspunten zoals vastgelegd in de WGBO (wet op de geneeskundige behandelovereenkomst).

10. Uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens
U heeft het recht om bij ons een verzoek in te dienen om inzage in welke van uw persoonsgegevens door ons worden verwerkt en om deze te laten verwijderen. Wanneer u meent dat uw persoonsgegevens niet (langer) juist of volledig zijn, kunt u een verzoek
indienen om deze aan te passen of om uw persoonsgegevensverwerking te beperken.
Daarnaast heeft u het recht om uw persoonsgegevens over te (laten) dragen aan uzelf of aan een derde.
U heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van ons gerechtvaardigde belang (vanwege met jouw specifieke situatie verband houdende redenen) of – indien van toepassing – tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden.
Dergelijke verzoeken zullen wij binnen één maand inwilligen. Afhankelijk van de complexiteit
van het verzoek en het aantal verzoeken kan die termijn met 2 maanden verlengd worden. Als wij uw verzoek niet (kunnen) inwilligen, dan lichten wij dit gemotiveerd aan u toe. Om uw identiteit te bevestigen, kunnen wij vragen om aanvullende persoonsgegevens aan ons te
verstrekken.

11. Aanpassing van deze privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. De laatste versie van de privacyverklaring wordt altijd gepubliceerd op onze website. Het is daarom raadzaam om regelmatig de privacyverklaring op onze website te raadplegen.

12. Vragen, klachten en contact
Indien u vragen heeft of feedback wil geven over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan horen wij dat graag. Via onderstaande  contactgegevens kunt u ons bereiken. Indien u een klacht heeft over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u deze klacht sturen naar info@vza-ggz.nl t.a.v. functionaris gegevensbescherming. Wij streven ernaar uw klacht zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, te behandelen. Tevens kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

VZA-GGZ B.V.
Terborgseweg 20
7005 BA Doetinchem
T: 0314 79 4559
E: info@vza-ggz.nl
W: www.vza-ggz.nl